اهل عالم من بری از فتنه ام         من ز طفلی اهل بیتی بوده ام

شیر داده مادرم با شور و شین     نام نوزداش نهاد کلب الحسین

لقمه ناپاک من ناخورده ام           آب را با عشق زهرا خورده ام

من جوانم از جوان ها سر ترم      چون غلام سر به زیر حیدر ام

/ 0 نظر / 15 بازدید